Regulamin GP 2016

REGULAMIN GP POLSKI 1/4 MILI Memoriał Marcina „Marlona” Maciążka

1.Postanowienia ogólne:

1.1 Regulamin ten jest dokumentem określającym zasady imprezy organizowanej pod nazwą GP Polski 1⁄4 mili (zwanej dalej GP). Regulamin dotyczy widzów oraz kierowców.

1.2 Nadzór nad przebiegiem GP pełni Organizator (SCS,WST)

1.3 Podczas GP Polski nie obowiązują przepisy ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

1.4 Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ppoż. porządkowych, bezpieczeństwa i niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników wjeżdżając na teren imprezy akceptuje regulamin. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy doznali podczas trwania GP. Uczestnik zrzeka się wszelkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, sponsorom, innym uczestnikom, organom władzy, właścicielom i zarządcom terenów, a także wszelkim i wszystkim osobom powiązanych z organizacją GP.

1.5 Każda osoba która zakupiła bilet (musi ten bilet posiadać przez cały czas trwania imprezy) i przebywa na GP potwierdza znajomość regulaminu i się do niego bezwzględnie stosuje. Niestosowanie się do regulaminu skutkować będzie wydaleniem z terenu imprezy bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych organizator zastrzega sobie prawo do wezwania Policji.

1.6 Widzowie i kierowcy parkują samochody tylko na oznaczonych parkingach. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. Zabrania się pod rygorem usunięcia z imprezy naruszania nietykalności fizycznej innych uczestników imprezy jak i osób postronnych, dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania zawodów.

1.7 Zabrania się : – zastawiania dróg ewakuacyjnych i dojazdowych, – poruszania się po miejscach do tego nieprzeznaczonych, a szczególnie po wydzielonym torze do wyścigów (gdy zawodnik nie odbywa w tym momencie próby sportowej) – niszczenia wyposażenia lotniska, sprzętu, reklam, nawierzchni, – wnoszenia na GP broni, wyrobów pirotechnicznych, jakichkolwiek materiałów wybuchowych, napojów alkoholowych, wszelkich środków odurzających itp. Niestosowanie sieę do tych zakazów może spowodować usunięcie takiego uczestnika z terenu GP bez zwrotu opłat za bilet lub start.

1.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie gdzie odbywa się GP, wszyscy uczestnicy uczestniczą w GP dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

1.9 Każdy uczestnik GP odpowiada karnie lub cywilnie za ewentualne szkody wyrządzone innym uczestnikom (organizator, kierowca, widz)

1.10 Na całym terenie imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h (poza torem do wyścigów) Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów (tzw. palenie gumy, jazda poślizgami itp.).

1.11 Zakazuje się prowadzenia na terenie imprezy bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej.

1.12 Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

1.13 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy najpóźniej 14-dni przed imprezą, – bezpośrednio przed imprezą (1 dzień) tylko w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. W takich przypadkach wpłaty dokonane przez zawodników zostaną automatycznie przeniesione na kolejną rundę.

1.14 Organizator zastrzega sobie prawo do : – zmiany w harmonogramie przebiegu imprezy – odmowy wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających – odmowy wstępu osobom wnoszącym przedmioty, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników

1.15 Ewentualne zmiany w harmonogramie zawodów może wprowadzić tylko Organizator.

1.16 Miejscem rozgrywania GP są lotniska w poszczególnych miejscach Polski.

2.Kalendarz GP

2.1 GP POLSKI 1/4 MILI składać się będzie z 6 rund.

2.2 Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia daty i miejsca, oraz ograniczenie ilości klas w trakcie trwania GP.

2.3 Każda z imprez GP może zostać skrócona lub odwołana w trakcie jej trwania z powodu działania siły wyższej (np. opadów deszczu, awarii sprzętu technicznego lub innych zdarzeń uniemożliwiających jej przeprowadzenie) bez zwrotu kosztów poniesionych przez widzów i zawodników.

2.4 Do klasyfikacji generalnej będą brane pod uwagę wszystkie rozegrane rundy GP POLSKI 1/4 mili. W przypadku równej liczby pkt. najlepsze ET w sezonie.

3. Trasa i opłaty startowe

3.1 GP zostanie rozegrane na dystansie 1/4 mili tj. 402,336 m.

3.2 Opłata dla zawodnika za start będzie ustalana przez Organizatora danej rundy GP.

4. Uczestnicy i pojazdy

4.1 Do udziału w GP dopuszczonych będzie do 120 samochodów oraz 30 motocykli wg kolejności zgłoszeń i dokonanych wpłat. O ile organizator nie postanowi inaczej.

4.2 Do udziału w GP będą dopuszczeni kierowcy, którzy wypełnią zgłoszenie, dokonają wpłaty wpisowego, posiadają waąne prawo jazdy odpowiedniej kategorii lub licencję sportową i pojazd, którym startują przejdzie pozytywnie badanie techniczne zgodności auta z regulaminem GP Polski. Badanie przeprowadzone będzie bezpośrednio przed każdym GP w miejscu rozgrywania GP przez uprawnione osoby, oddelegowane przez Organizatora pod kierownictwem Sędziego technicznego i jednego członka komisji.

4.3 Poprzez fakt uczestnictwa w GP lub przez wykupienie biletu wstępu uczestnicy potwierdzają znajomość i podporządkowanie się Regulaminowi, rezygnując z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od organizatora na drodze sądowej.

4.4 Wpłata wpisowego dla kierowców musi nastąpić przelewem nie później niż na 3 dni przed każdym GP, czyli do każdego czwartku poprzedzającego niedzielne GP (ostatecznym dokumentem jest wydruk kontrolny z konta Organizatora wykonany w sobotę poprzedzającą niedzielne GP).

4.4.a. Kierowcy zgadzają się na publikację swoich danych osobowych w wynikach GP oraz na przetwarzanie tych danych na potrzeby Organizatora.

4.4.b. Organizator może udostępnić wyniki i informacje akredytowanym przedstawicielom mediów, portali, moderatorom funpage .

4.4.c. W przypadku nierzetelnych publikacji niezgodnych z Regulaminem GP takich, jak: – błędne podanie danych dotyczących czasów i klas oraz widocznych tablic rejestracyjnych, organizator ma prawo cofnąć akredytacje, prosić o usunięcie błędnych treści, zażądać sprostowania. – osobom akredytowanym nie można interpretować regulaminu GP wg potrzeb, celem dopasowania do statystyk, zestawień, list, jeżeli te informacje zostaną upublicznione.

4.5 Organizator może przyznać na każdą z GP „Dzikie karty”, które umożliwiają wpisanie na listę startową w dniu GP kierowców, którzy nie wypełnili wcześniej formularza zgłoszeniowego.

4.6 Pojazd (samochód lub motocykl), którego konstrukcja wskazuje, że może zagrażać bezpieczeństwu uczestników lub kierowcy może być niedopuszczony do startu w każdym momencie trwania GP.

5.Podział na klasy:

5.1 Klasa – Klasę stanowią minimum 4 auta. W przypadku mniejszej ilości aut organizator ma prawo do włączenia samochodów z klasy niższej do wyższej za wyjątkiem klas najwyższych. W tym przypadku organizator decyduje o przyznaniu punktów lub zmieszeniu ilości punktów o 50 procent.

5.1.2. Auta, które zostaną przeniesione do klasy wyższej będą klasyfikowane za rundę w swojej klasie wg zdobytych czasów ET oraz punktowane w swojej klasie do klasyfikacji końcowej.

Samochody STREET:

FWD – pojazdy z napędem na oś przednią z doładowaniem lub bez doładowania do 11.3 sekundy

RWD – pojazdy z napędem na oś tylną z doładowaniem lub bez doładowania do 11.3 sekundy

AWD – pojazdy z napędem na dwie osie z doładowaniem lub bez doładowania do 11.3 sekundy UWAGA : Jeżeli zawodnik przekroczy czas 11.3 sekundy w danych zawodach, to ten czas nie będzie się liczył w eliminacjach. Jeżeli zawodnik będzie przekraczał czas 11,3 sekundy, we wszystkich biegach eliminacyjnych zostanie zdyskwalifikowany w danej rundzie a jego miejsce zajmie kolejny zawodnik z list w półfinałowych biegach.

SAMOCHODY PRO STREET AWD RWD FWD – pojazdy z napędem na oś przednią lub tylną, dwie osie z doładowaniem lub bez doładowania poniżej 11.3 sek.

Samochody PROFI:

FWD (NA) – pojazdy z napędem na oś przednią bez doładowania

FWD T – pojazdy z napędem na oś przednią z doładowaniem

RWD/AWD (NA) pojazdy z napędem na oś tylną i na obie osie bez doładowania

RWD T – pojazdy z napędem na oś tylną z doładowaniem

AWD T – pojazdy z napędem na obie osie z doładowaniem

DIESEL – pojazdy z dowolnym napędem silnik o zapłonie samoczynnym (Doładowanie – Turbo, Nitro, Kompresor, wtrysk metanolu lub dowolna kombinacja tych systemów) (NA – silnik wolnossący)

OUTLAW Samochody o konstrukcji rurowej, samochody niespełniające warunków klasy PROFI.

MOTOCYKLE:

STREET– do 750cm3,

STREET PLUS – powyżej 750cm3,

DRAG– Modyfikowane (długi wahacz, doładowanie)

6. Warunki techniczne, bezpieczeństwa i startów w samochodowych klasach STREET:

6.1 Obowiązkowe wyposażenie i inne:

6.1.1 Kompletne wnętrze wraz z tylną półką, jeżeli auto posiada ją fabrycznie

6.1.2 Seryjne nadwozie, płyta podłogowa i szyby

6.1.3 Działające wszystkie światła

6.1.4 Minimalna średnica felgi to 13 cali, wyjątek stanowią auta seryjnie wyposażone w mniejsze rozmiary felg. Samochód musi posiadać sprawne hamulce na wszystkich kołach oraz sprawny układ kierowniczy.

6.1.5 Seryjny zbiornik paliwa i/lub atestowana butla LPG

6.1.6 Paliwo dostępne na stacji benzynowej w Unii Europejskiej, zgodne z normami Unii Europejskiej

6.1.7 Sygnał dźwiękowy.

6.1.8 Ważny dowód rejestracyjny, przegląd techniczny i OC.

6.1.9 Zachowany seryjny rodzaj napędu. W przypadku auta AWD ze zdemontowanym przednim lub tylnym napędem ( dotyczy tylko półosi napędowych) za pozwoleniem głównego sędziego auto może być przydzielone do klasy ze względu na napęd przed lub trakcie eliminacji nie później niż jeden przejazd przed końcem eliminacji..9

6.1.10 Zakaz startu jednym samochodem w klasie Street i Profi dla tego samego Kierowcy .

6.1.11 Seryjne punkty mocowania zawieszenia

6.1.12 Działające wycieraczki z przodu

6.1.13 Jeżeli jakaś modyfikacja nie jest dozwolona to znaczy, że jest zabroniona

6.1.14 Samochód może posiadać instalację ppoż nie należy wozić ze sobą gaśnic chyba że są przytwierdzone wg załącznika “ J “

6.1.15 Działające pasy bezpieczeństwa

6.1.15.a Dopuszczone są pasy szelkowe z obecną lub wygasłą homologacją montowane w otworach seryjnych lub wg załacznika J

6.1.16 Każdy kierowca w klasie Street ma obowiązek jazdy w kasku, odzieży zakrywającej nogi do stóp oraz ręce do dłoni . Nie może być to odzież ortalionowa lub z podobnych tworzyw sztucznych( preferowany kombinezon). Obowiązuje zakaz startu z pasażerem (poza jazdami pokazowymi za zgodą organizatora).

6.1.17 Kompletny system audio

6.1.18 Silnik montowany seryjnie lub dowolny z zachowaniem seryjnych podłużnic (zakaz cięcia grodzi)

6.1.19 Zakaz usunięcia szyber dachu jeżeli auto było w niego fabrycznie wyposażone

6.1.20 Kierowca może zgłosić na zawody tylko jeden pojazd w klasie oraz może być kierowcą tylko pojazdu zgłoszonego przez siebie.

6.1.21 Zakaz używania dragslicków, opon bez wzmocnień bocznych, z adnotacją “ only for competition, not for highway use”

6.1.22. Opony dopuszczone do ruchu wg jednej z homologacji D.O.T ;E ; ECE;C, bieżnikowane w sposób prostopadły skośny lub mieszany tylko w dobrym stanie oraz nie mniej niż 1.6 mm bieżnika.

6.2 Dozwolone modyfikacje:

6.2.1 Elektronika oraz mechanika silnika

6.2.2 Możliwość dodania doładowania

6.2.3 Wymiana lub modyfikacja układów chłodzenia, olejowego, wydechowego, dolotowego

6.2.4 Opony typu semislick poprzecznie lub skośnie nacinane, nie mogą wystawać poza obrys błotnika w środkowej jego części patrząc z góry.

6.2.5 Modyfikacja skrzyni biegów lub jej wymiana na dowolny rodzaj bez możliwości cięcia płyty podłogowej, grodzi oraz podłużnic.

6.2.6 Układ paliwowy, zbiornik paliwa tylko w miejscu seryjnym. Możliwa zmiana pompy lub dodanie pompy paliwowej. Dodatkowa pompa/y nie mogą znajdować się w przestrzeni pasażerskiej

6.2.7 Zawieszenie i wzmocnione hamulce

6.2.8 Elementy poprawiające bezpieczeństwo kierowcy (pasy sportowe, pałąk, wzmocnione hamulce).

6.2.9 Sportowa kierownica

6.2.10 Wymiana lub modyfikacja zderzaków przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa, możliwość poszerzenia nadkoli. Dozwolony montaż spojlerów, zgodnie z przepisami ruchu drogowego

6.2.11 Wymiana lub modyfikacja sprzęgła

6.2.12 Nieseryjne mechanizmy różnicowe o zwiększonym tarciu wewnętrznym

6.2.13 Sportowe fotele przednie

6.2.14 Sportowe pasy bezpieczeństwa , szelkowe z obecną lub wygasłą homologacją montowane w otworach seryjnych lub wg załacznika J

6.2.15 Dozwolona wymiana maski i klapy tylnej, nie dotyczy klapy wyposażonej w szybę

6.2.16 Kierowca który osiągnie czas ET <10s. musi mieć zainstalowany ( nie później jak od następnej imprezy w cyklu Grand Prix, w której osiągnął ten czas) stalowy pałąk z zastrzałem zamontowanym za kierowcą przytwierdzony do płyty podłogowej w minimum czterech punktach (minimum dwa punkty po lewej i prawej stronie wewnątrz pojazdu w miejscu połączenia boków samochodu z płytą podłogową) i chroniący przed wgnieceniem się dachu, oraz założony kask

7. KLASA PRO STREET:

7.a. Warunki techniczne klasy street

7.b. Dopuszczenia techniczne klasy street

7.c. Dodatkowo dopuszcza się używania opon typu slick z DOT i wzmocnioną ścianką boczną opony

7.1 Przepisy ogólne w klasach PROFI:

7.1.1.wykreślono

7.1.2 Samochody z czasem ET <10s. muszą mieć zainstalowaną klatkę bezpieczeństwa lub stalowy pałąk z zastrzałem zamontowanym za kierowcą przytwierdzony do płyty podłogowej w minimum czterech punktach (minimum dwa punkty po lewej i prawej stronie wewnątrz pojazdu w miejscu połączenia boków samochodu z płytą podłogową) i chroniący przed wgnieceniem się dachu,oraz kierowca musi mieć kombinezon oraz założony kask. Samochody z czasem ET poniżej 9 sekund muszą posiadać stalową klatkę bezpieczeństwa wg. Zał. J regulaminu FIA. Kierowca musi mieć kombinezon oraz założony kask

7.1.3 Klatka bezpieczeństwa może być wykonana z innych materiałów, pod warunkiem okazania dokumentów potwierdzających homologację tej klatki, wystawionych przez FIA lub NHRA. Kierowca takiego samochodu powinien być ubrany w kombinezon używany w sportach samochodowych.

7.1.4 Wymagania te muszą być spełnione licząc od imprezy następującej po imprezie, w której samochód osiągnął czas ET mniejszy odpowiednio od 9 i 10 sekund. Kombinezon jest wymagany również w przypadku zamontowania zbiornika paliwa w sposób inny, niż seryjny lub akumulatora w kabinie kierowcy za wyjątkiem sytuacji, gdy akumulator jest umieszczony w szczelnej obudowie i jest wraz z obudową trwale przytwierdzony do podłoża.

7.1.5 Wszelkie wymienione lub dodane części karoserii lub wyposażenia nie mogą posiadać ostrych lub wystających elementów.

7.1.6 Samochody z czasem ET poniżej 9.0 sekundy muszą posiadać system gaśniczy, który można uruchomić z fotela kierowcy i z zewnątrz, oraz klatkę bezpieczeństwa. Wymagania te muszą być spełnione licząc od imprezy następującej po imprezie, w której samochód osiągnął czas ET mniejszy od 9,0 sekundy.

7.2 Nadwozie i wyposażenie samochodu w klasach PROFI:

7.2.1 Budowa płyty podłogowej i działanie seryjnego nadwozia może podlegać zmianom. Usunięte elementy płyty podłogowej mogą być zastąpione tytanem (minimum 1 mm) blachą metalową (np. aluminiową), płytą z włókna weglowego lub kevlaru (minimum 1,5 mm) oraz przymocowane trwale do pojazdu. Wymagana klatka bezpieczeństwa lub rollbar. Rama może podlegać modyfikacjom pod warunkiem zamontowania klatki bezpieczeństwa. Jeżeli wymianie podlega podłoga pod fotelem kierowcy, to fotel musi być bezpiecznie przytwierdzony do sztywnej konstrukcji pojazdu lub klatki bezpieczeństwa.

7.2.2 Wymiana lub dodanie nieseryjnych elementów jest dozwolone na wykonane z włókna szklanego, włókna węglowego, kevlaru lub poliwęglanu. Powyższe elementy powinny mieć grubość minimum 2mm. Elementy te muszą być szczelnie i trwale przytwierdzone do pojazdu przy pomocy metalowych zapinek lub skręcone. Możliwa jest wymiana lub odchudzenie drzwi przednich od strony kierowcy pod warunkiem zainstalowania klatki bezpieczeństwa lub rollbaru z zastrzałem w świetle drzwi. Drzwi kierowcy muszą sieę otwierać oraz zamykać (z obydwu stron). Wymiana lub odchudzenie drzwi od strony pasażera wymaga również zastosowania klatki lub rollbaru.

7.2.3 Jednoczęściowa przednia lub tylna część karoserii (maska lub bagażnik połączone z błotnikami i zderzakiem) są dozwolone.

7.2.4 Można całkowicie usunąć przednią lub tylną część karoserii podczas przejazdu, jeżeli nie sprowadzi to niebezpieczeństwa dla kierowcy lub osób trzecich.

7.2.5 Szyby nie muszą być szklane. Szyba czołowa musi zachować sztywność.

7.2.6 Szyby inne niż zamontowane seryjnie muszą być trwale i szczelnie przymocowane do samochodu.

7.2.7 Minimalna grubość szyb innych niż seryjne to 2 mm chyba, że zachowanie sztywności szyby czołowej wymaga użycia grubszego materiału. Zabronione jest używanie taśm do ich mocowania.

7.2.8 Dokonywanie modyfikacji podłużnic, płyty podłogowej, nadwozia jest dozwolone pod warunkiem zamontowania metalowej klatki bezpieczeństwa. Nadwozie oraz płyta podłogowa muszą być trwale połączone.

7.2.9 Dopuszczalny jest całkowity brak jakichkolwiek świateł.

7.2.10 Fotel kierowcy jest wymagany. Nie jest wymagana deska rozdzielcza. Możliwe jest dodanie elementów ułatwiających montaż wskaźników, zegarów lub przełączników w sposób niezagrażający bezpieczeństwu kierowcy. Elementy wnętrza pojazdu muszą być pozbawione ostrych krawędzi zagrażających bezpieczeństwu kierowcy.

7.2.11 Samochód musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla kierowcy.

7.2.12 Dozwolone jest używanie urządzeń umożliwiających pomiar czasu lub telewizyjną rejestrację przejazdu podczas trwania imprezy. Wyniki tych pomiarów lub rejestracji nie mogą stanowić podstawy do zgłaszania protestów

7.2.13 W samochodzie nie mogą znajdować się żadne luźne przedmioty, które mogłyby spowodować zagrożenie dla kierowcy.

7.2.14 Nieseryjny zbiornik paliwa może się znajdować w dowolnym miejscu, musi być na trwałe przytwierdzony. Zbiornik paliwa musi być wykonany z niepalnego materiału. Przewody paliwowe musza być metalowe lub w metalowym oplocie.W przypadku gdy zbiornik paliwa znajduje się w jednej przestrzeni z kierowcą wymagany jest niepalny kombinezon używany w sportach samochodowych z ważną lub wygasłą homologacją FIA.

7.2.15 Butla podtlenku azotu musi być na stałe przytwierdzona do podłoża podczas trwania imprezy.`

7.2.16 Nie jest wymagany mechanizm opuszczający i podnoszący szyby

7.2.17 Spadochrony wspomagające hamowanie są dozwolone

7.2.18 Tylne kółka zamontowane w celu poprawy przyczepności są dozwolone

7.2.19 Dozwolony jest start pojazdem, którego karoseria jest wykonana w całości z konstrukcji rurowej, a na nią może być nałożona makieta z karbonu, kevlaru, włókna szklanego lub podobnego laminatu (grubość min. 3 mm), wg regulaminu klasy outlaw

7.3 Zawieszenie, hamulce i opony samochodu w klasach PROFI:

7.3.1 Nie muszą być zachowane seryjne punkty mocowania zawieszenia.

7.3.2 Nieseryjne amortyzatory, sprężyny, wahacze oraz rozpórki są dopuszczalne.

7.3.3 Wysokość bieżnika opony musi wynosić minimum 1,6 mm z wyjątkiem pkt

7.3.4.  Opony bez bieżnikowe (slick) mogą być używane w każdej klasie startowej

7.3.5 Sprawny system hamulcowy na wszystkich kołach w przypadku braku hamulca na którejś z osi obowiązkowo spadochron hamujący, sprawny układ kierowniczy

7.3.6 Zabronione jest używanie tzw. opon dojazdowych, motocyklowych i innych opon stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników imprezy lub widzów

7.4 Silnik i skrzynia biegów samochodu w klasach PROFI:

7.4.1 Wymiany silnika, zmiany sterowania elektroniką i inne podnoszące moc silnika są dozwolone

7.4.2 W przypadku, gdy w samochodzie znajdują się elementy któregokolwiek z doładowań, to nie będą one liczone jako zastosowane, jeśli instalacja jako całość nie funkcjonuje. Kompresor lub turbosprężarka nie mogą mieć połączenia z układem dolotowym, systemy wtrysku podtlenku azotu muszą być pozbawione butli – zbiornika gazu. Organizator zastrzega sobie prawo do plombowania elementów nieczynnego doładowania. Kierowca jest zobowiązany zgłosić posiadanie tego typu nieczynnego doładowania przed wykonaniem pierwszego przejazdu na imprezie

7.4.3 Mogą być przeprowadzane dowolne modyfikacje skrzyni biegów

7.4.4 Zmiana umiejscowienia akumulatora i jego wielkości jest dozwolona. Akumulator przeniesiony do kabiny nie może siż znajdować bliżej niż 50 cm od fotela kierowcy, musi być trwale przytwierdzony do podłogi w tylnej części pojazdu i uziemiony.

7.4.5 Silnik wraz z osprzętem musi być oddzielony od kierowcy niepalną przegrodą o grubości minimum 2 mm lub przegrodą seryjną. Komputery sterujące pracą silnika muszą być zamocowane na sztywno a wiązki sterujące upięte.

7.5 Układ wydechowy samochodu w klasach PROFI:

7.5.1 Wymagany jest układ wydechowy, którego koniec znajduje się w odległości nie mniejszej niż 10 cm od kierowcy.

7.5.2 Wyprowadzenie spalin z zaworów upustowych samochodów doładowanych nie stanowi końca układu wydechowego wyjścia external Wastegate, musi być owinięte bandażem thermo oraz wyprowadzone w miejscu nie zagrażającym pożarem

7.5.3 Wymagane jest zachowanie odległości z pkt

7.5.4 Końcowy element układu wydechowego musi znajdować się w odległości od 0 do 100 cm od obrysu samochodu.

7.5.4. a. Auta wyposażone we wtrysk jakiegokolwiek alkoholu, czy to E85 czy methanol w dolot, zalecany jest montaż recurkulacyjnych BOV

7.5.4.b. Wszystkie auta startujące jadą z wyłączoną klimatyzacją

7.5.4.c. Wszyscy zawodnicy jadą z odryglowanymi drzwiami. Jeśli jest taka możliwość. W nowszych autach zalecane ustawienie w komputerze pokładowym przed pierwszym startem

7.6 Inne przepisy w klasach PROFI:

7.6.1 Każdy kierowca w klasie Profi ma obowiązek jazdy w kasku. Obowiązuje zakaz startu z pasażerem (poza jazdami pokazowymi za zgodą organizatora).

7.6.2 Można używać nitrometanu, metanolu, etanolu lub izopropanolu. Użycie tych substancji musi być zgłoszone organizatorowi na piśmie przed rozpoczęciem imprezy. Nie zgłoszenie w/w substancji może spowodować wykluczenie kierowcy z imprezy i nałożenie innych kar regulaminowych. Bez zgłoszenia można używać benzyny, oleju napędowego lub opałowego, LPG, CNG, prądu lub wodoru.

7.6.2.a. Auta używajace substancji wymagających zgłoszenia muszą w swym serwisie posiadać gaśnicę 5 kg a w strefie startu jeden z mechaników gaśnicę 2 kg Warunki techniczne klasy OUTLAW:

7.6.3. Dozwolony jest start pojazdem, którego karoseria jest wykonana w całości z konstrukcji rurowej, a na nią może być nałożona makieta z karbonu, kevlaru, włókna szklanego lub podobnego laminatu (grubość min. 3 mm lub grubsza, jeżeli nie zachowuje sztywności konstrukcj makiety nałożonej na szkielet.)

7.6.4. Kierowca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów, gdzie została wykonana konstrukcja oraz z jakich materiałów.

7.6.5 Kierowca zobowiązany jest do posiadania dokumentów do jakich czasów oraz prędkości homologowana jest konstrukcja nośna

7.6.6 Kierowca ma bezwzględny obowiązek jazdy w homologowanym (może być z utraconą ważnością homologacji) kombinezonie , butach, rękawicach oraz bieliźnie , oraz w kasku z homologacją ważną dla danej konstrukcji szkieletu. Zakaz jazdy w otwartym kasku)

7.6.7. Zawodnicy startujący pojazdami jak gokart, buggi, lub SAM nie mogą posiadać wystających elementów zagrażających życiu lub zdrowiu kierowcy oraz osób znajdujących sie na polach startowych. Muszą posiadać dokumenty potwierdzające, że pojazd jest bezpieczny.

8.1 Warunki techniczne, bezpieczeństwa i inne w klasach MOTOCYKLOWYCH:

8.1.1 Każdy kierowca musi posiadać zapięty kask integralny, kombinezon, rękawice i buty motocyklowe ( niedopuszczalny jest start bez elementów chroniących ciało).

8.1.2 Zabroniony jest start z pasażerem.

8.1.3 Motocykl musi posiadać ramę, hamulce oraz seryjny sposób przeniesienia napędu. Dopuszczalny jest całkowity brak jakichkolwiek świateł.

8.1.4 Wymiana opon na opony typu slick jest dozwolona we wszystkich klasa Moto

8.1.5 Nie można stosować dodatkowych tylnych kółek z wyjątkiem klas Moto DRAG

8.1.6 Wymagane są sprawne hamulce na obu kołach: hamulec przedni – dwie tarcze (za wyjątkiem motocykli seryjnie posiadających jedną tarczę), hamulec tylny – minimum jedna tarcza lub bęben.

8.1.7 Przedłużenie wahacza, oraz dodanie doładowania jest dopuszczalne tylko w klasie MOTO DRAG

9. Przebieg GP

9.1 Celem kierowcy jest pokonanie w jak najkrótszym czasie odległości 1/4 mili tj. 402,336m. wyznaczonej pomiędzy linią „Start” i linią „Meta” przez minimum jeden z pary startujących pojazdów.

9.2 Podczas pokonywania tego dystansu nie obowiązują żadne ograniczenia prędkości

9.3 Zawodnicy parkują pojazdy tylko na specjalnie do tego celu wydzielonym parkingu.

9.4 Na parkingu prowadzone są badania kontrolne oraz przydzielane numery startowe. Zawodnik ma obowiązek umieszczenia na tylnej szybie pojazdu kartki z numerem startowym (dostarczone przez organizatora).

9.5 Kierowca podczas jazdy musi posiadać zapięty kask i pasy bezpieczeństwa w przypadku samochodów

9.6 Wszystkie szyby podczas jazdy muszą być zasunięte a anteny CB zdemontowane.

9.7 Kierowca może prowadzić tylko jeden pojazd w danej klasie.

9.8. Każdy pojazd może startować tylko w jednej klasie.

9.9 Sygnał do startu dla obydwu pojazdów dają zmieniające się automatycznie światła. Start kierowców następuje w momencie zapalenia się światła zielonego.

9.10 Zawody przeprowadzone są następująco: eliminacje, półfinały i finały. Ilość przejazdów w eliminacjach określa (i informuje o tym zawodników) organizator bezpośrednio przed zawodami – minimalna ilość przejazdów kwalifikacyjnych, to 3 (z uwzględnieniem punkt 2.3)

9.11 Do półfinałów kwalifikuje się 4 najszybszych kierowców w danej klasie – decyduje czas ET (czas przejazdu).

9.12 Pary półfinałowe tworzą zawodnicy wg kryteriów – pierwsza para zawodnicy, którzy uzyskali 2 i 3 czas w eliminacjach , druga para to zawodnicy którzy uzyskali 1 i 4 czas w eliminacjach. W półfinałach jest tylko jeden przejazd i o zwycięstwie i awansie do finału decyduje czas ET+RT. Zwycięzcy półfinałów kwalifikują się do finału. W finałowym wyścigu (jeden wyścig) wygrywa zawodnik, który uzyska lepszy czas ET+RT. Trzecie miejsce zdobywa zawodnik który w przegranym swoim półfinale uzyskał lepszy czas ET+RT. W przejazdach finałowych (półfinały i finał) w przypadku równych czasów uzyskanych przez zawodników wygrywa ten z lepszym czasem ET.

9.13 Kierowcy na starcie są ustawiani automatycznie przez system pomiarowy lub przez obsługą zawodów. Zawodnik startuje po zapaleniu się zielonego światła. Start zanim zapali się zielone światło jest traktowany jako „falstart” i ten przejazd nie jest zaliczony („falstart” nie upoważnia do powtórzenia biegu).

9.14 W półfinale i finale każdy „falstart” powoduje przegraną kierowcy w tym biegu za wyjątkiem sytuacji, gdy w którymkolwiek z tych przejazdów falstartu dokonają obaj kierowcy. W takim przypadku przejazd będzie powtórzony.

9.15 Wyniki uzyskane przez kierowców są mierzone za pomocą specjalnych urządzeń pomiarowych i na bieżąco wyświetlane na tablicy wyników. W razie awarii jednego z torów impreza może być przeprowadzona na drugim sprawnym torze. W razie całkowitej awarii sprzętu pomiarowego organizator może podjąć decyzję o innym sposobie określenia zwycięzcy w danym przejeździe.

9.16 W finałach kierowca ma 2 minuty na stawienie się na linii startu od momentu wywołania, po tym czasie ogłasza się jego przegraną a zwycięzcą (bez konieczności wykonania przejazdu) zostaje kierowca gotowy do startu. W przypadku awarii dwóch pojazdów z pary, które uniemożliwiają dojechanie na pole startowe, o miejscu decyduje lepszy czas ET uzyskany w eliminacjach.

9.17 Półfinały i finały odbędą się przy minimum 4 pojazdach w klasie, o ile organizator nie podejmie innej decyzji.

9.18 Kierowca ma obowiązek osobistego zgłoszenia się po odbiór nagród – nieodebranie nagrody w dniu zawodów jest traktowane jako rezygnacja zawodnika z tej nagrody.

9.19 Schładzanie intercoolera (chłodnicy powietrza) jest zabronione na polu startowym, jeżeli powoduje zamoczenie lub zanieczyszczenie tego pola.

9.20 Zabrania się wykonywania jakichkolwiek modyfikacji pojazdów w trakcie trwania zawodów (dopuszczone są wyłącznie naprawy uszkodzonych elementów pojazdu). Wyjątek stanowi poprawa elektroniki silnika i procedur startowych.

9.21 Zabronione jest przekraczanie linii pomiędzy torami (ze względu na kabel pomiarowy oraz bezpieczeństwo startujących). Zakazana jest jazda w poprzek toru lub w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.

9.22 Powrót odbywa się wyłącznie torem wyznaczonym przez Organizatora z prędkością maksymalną 60 km/h.

9.23 Rozgrzewanie opon jest możliwe na rolkach na parkingu oraz w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

9.24 Zawodnicy nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Dopuszczalna zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,0mg/L. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia trzeźwości kierowcy (alko tester lub tester śliny pod kątem narkotyków), wykluczenia zawodnika i nałożenia na niego kary finansowej w wysokości 500 zł w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości. Odmowa poddania się badaniu skutkuje niedopuszczeniem do startu w GP.

9.25 Zawodnik ma obowiązek stawienia się na odprawie zawodników, która odbywa się w dniu zawodów pod karą ograniczenia liczby przejazdów eliminacyjnych.

9.26 Bezpośrednio przed startem (w strefie startowej) może przebywać wyłącznie zawodnik i dwóch mechaników (preferowany kombinezon), po oczyszczeniu opon zawodnika należy oddalić się z pola startowego przed włączeniem procedury startowej.

9.27 Jeżeli Organizator stwierdzi w startującym samochodzie jakiekolwiek przecieki płynów eksploatacyjnych (paliwo, olej, płyn hamulcowy itp.) to samochód ten nie będzie dopuszczony do startu.

9.28 Jeżeli w czasie trwania zawodów pojawią się opady deszczu, to zawody będą natychmiast przerwane. Organizator określi czas trwania przerwy w rozgrywaniu zawodów i powiadomi o tym zawodników. Jeżeli z uwagi na mokry tor zawody nie będą mogły być kontynuowane, to do klasyfikacji będą zaliczane czasy (i miejsca) uzyskane do momentu przerwania zawodów. Organizator może zdecydować o wyścigach King of Race (8 najszybszych bez podziału na STREET/PROSTREET / PROFI) System pucharowy.

10. Kary

10.1 W przypadku naruszania zasad niniejszego Regulaminu, niebezpieczne zachowanie, łamania zasad obowiązujących na imprezie, działania wbrew poleceniom organizatora bądą nakładane przez Organizatora następujące kary regulaminowe:

10.1.1 Upomnienie

10.1.2 Kara finansowa -osoba, która przejechała między pasami startowymi karana jest opłatą w wysokości 100 zł -jeżeli działanie to spowodowało uszkodzenie kabla aparatury do pomiaru czasu organizator nakłada karę 1000 zł.

10.1.3 Niedopuszczenie do startu

10.1.4 Wykluczenie z imprezy

10.1.5 Usunięcie z terenu imprezy, w tym za niesportowe lub niebezpieczne zachowanie oraz za zakłócanie przebiegu imprezy

10.1.6 Wykluczenie z imprezy wraz z odebraniem punktów i zdobytych nagród.

10.1.7 Niezapłacenie kary w ciągu 15 minut od jej nałożenia powoduje niedopuszczenie do dalszej części GP i będzie egzekwowane na drodze prawnej.

10.1.8 Kary nie zwalniają z obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody. SCS może skorzystać z zapisów zawartych w przepisach prawa cywilnego lub karnego.

11. Protesty i informacje.

11.1 Kierowca ma prawo do oprotestowania wyniku osiągniętego przez innego kierowcę w tej samej klasie, jeżeli uważa, że został on osiągnięty niezgodnie z regulaminem.

11.2 Protest powinien być skierowany do Organizatora i złożony na piśmie wraz z kaucją 200 zł w każdym momencie trwania imprezy lub najpóźniej w ciągu 10 minut od momentu ogłoszenia wyników. Protest powinien zawierać dokładny opis wraz z punktem regulaminu, którego dotyczy oraz podpis zawodnika wraz z telefonem kontaktowym.

11.3 Kaucja podlega zwrotowi jeżeli protest był uzasadniony. Gdy złożony protest jest pozbawiony podstaw, to orzeczony jest przepadek kaucji na rzecz nagród dla zawodników

11.4 W innych ewentualnych sporach dotyczących pojazdów lub przerwania zawodów decyduje komisja GP 1xxx.2xxx.3xxx. Komisja składa się z Głównego Komisarza oraz dwóch Komisarzy zawodów. Jej decyzje są ostateczne.

11.5 Informacje dla zawodników i widzów są dostępne wyłącznie w biurze zawodów. Tam powinny być kierowane ewentualne pisemne uwagi dotyczące imprezy.

12. Punktacja cyklu GP

12.1 Kierowcy, którzy zajęli w klasie miejsca I-VIII otrzymują następującą ilość punktów:

12.2 I miejsce: 20 punktów, II miejsce: 15 punktów, III miejsce: 11 punktów, IV miejsce: 8 punktów, V miejsce: 6 punktów, VI miejsce: 3punktów, VII miejsce: 2 punkty, VIII miejsce: 1 punkt. 12.3 Zdobywcy miejsc I-III otrzymują puchary.

12.3 Punkty za miejsca I-IV są przydzielane na podstawie wyników z finałów, natomiast punkty za miejsca V-VIII na podstawie czasów ET uzyskanych w eliminacjach.

12.4 Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora awarii technicznej ulega sprzęt pomiarowy, w wyniku czego półfinały i finały nie mogłyby się odbyć, to o klasyfikacji końcowej decydują czasy ET osiągnięte w eliminacjach.

13 .Klasyfikacja końcowa GP

13.1 Kierowca jest klasyfikowany w punktacji GP, jeżeli ukończył przynajmniej 4 rundy.

13.2 Do klasyfikacji w cyklu GP brane będą pod uwagę wszystkie rundy tj.6 rund. 13.3 Kierowca zdobywa punkty, jeżeli wykona przynajmniej jeden prawidłowy przejazd i znajdzie się na miejscu od I do VIII. Falstarty oraz wykluczenia nie są zaliczane jako prawidłowe przejazdy.

13.3 Zwycięzca klasyfikacji końcowej GP w klasie startowej zostanie kierowca, który uzyska największą ilość punktów.

13.4 W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu będzie decydować w pierwszej kolejności większa ilość pierwszych miejsc. Jeżeli w ten sposób nie uda się wyłonić zwycięzcy, pod uwagę będzie brana ilość drugich miejsc na poszczególnych imprezach, a następnie trzecich. W przypadku dalszej równości tytuł zdobędzie kierowca, który uzyskał lepszy czas ET+RT w całym cyklu GP.

13.5 Zwycięzcy poszczególnych klas całego cyklu GP otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe i finansowe . Miejsca 2 i 3 puchary oraz nagrody rzeczowe/lub finansowe.

14.Przepisy końcowe

14.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie podczas trwania sezonu. Zmiany te mogą jedynie dotyczyć kwestii bezpieczeństwa lub zmian organizacyjnych. Zmiany muszą być podane do wiadomości zawodników nie później niż 14 dni przed planowaną rundą GP

14.2 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub zagubione, które zostaną zniszczone lub zajęte przez osoby trzecie. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane przez uczestników (widzów, kierowców, obsługi) w stosunku do osób i ich mienia podczas trwania imprezy. Organizator ma prawo żądania naprawienia szkody na mieniu własnym lub wynajmowanym od osoby, która jej dokonała.

14.3 Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu zastrzega sobie Organizator

14.4 Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przejazdów pokazowych, które nie będą wliczane do punktacji.

14.5 Szczegółowy harmonogram minutowy imprezy zostaje ogłoszony na stronach internetowych Organizatorów na Facebooku nie później, jak na 3 dni przed planowanym terminem GP.

14.6 Po przekroczeniu bramy wjazdowej uczestnik jest zobowiązany do podporządkowania się przepisom właściwych regulaminów znajdujących się na stronie internetowej Organizatora, poleceniom i instrukcjom wydawanym przez Organizatora, służby porządkowe, ochronę oraz osoby upoważnione przez Organizatora. Kierowca jest zobowiązany do niespożywania alkoholu i innych zakazanych przez prawo środków przed i w trakcie trwania imprezy.

14.7 Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz ograniczenia prędkości do 20 km/h na terenie GP (z wyjtkiem startu w imprezie). Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu imprezy osób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników (widzów, obsługi i zawodników).

14.8 Widzowie są zobowiązani do pozostawienia samochodów i motocykli na parkingu i poruszaniu się pieszo w miejscach przeznaczonych dla publiczności. Nie wolno im wchodzić ani też wjeżdżać na trasę przeznaczonaą dla startujących kierowców.

14.9 Kierowcy poruszający się pojazdami poza prostą startową są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszym.

14.10 Kierowcy startują w GP na własną odpowiedzialność ze świadomością istnienia ryzyka utraty zdrowia lub życia. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez kierowców wobec osób, jak również nie bierze na siebie odpowiedzialności za konsekwencje wypadków dla samych kierowców lub mienia. KALENDARZ POSZCZEGÓLNYCH RUND GRAND PRIX POLSKI:

scs2016