REGULAMIN GP POLSKI 1/4 MILI

.

                                      Memoriał Marcina „Marlona” Maciążka

1.Postanowienia ogólne :

1.1 Regulamin ten jest dokumentem określającym zasady imprezy organizowanej pod
nazwą GP Polski¼ mili (zwanej dalej GP). Regulamin dotyczy widzów oraz kierowców.
1.2 Nadzór nad przebiegiem GP pełni Organizator (SCS , No Limit)
1.3 Podczas GP Polski nie obowiązują przepisy ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
1.4 Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ppoż.
porządkowych, bezpieczeństwa i niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników wjeżdżając
na teren imprezy akceptuje regulamin. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznali podczas trwania GP. Uczestnik zrzeka się
wszelkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko
organizatorom, sponsorom, innym uczestnikom, organom władzy, właścicielom i zarządcom
terenów, a także wszelkim i wszystkim osobom powiązanych z organizacją GP.
1.5 Każda osoba która zakupiła bilet (musi ten bilet posiadać przez cały czas trwania
imprezy) i przebywa na GP potwierdza znajomość regulaminu i się do niego bezwzględnie
stosuje. Niestosowanie się do regulaminu skutkować będzie wydaleniem z terenu imprezy
bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu
uczestników i osób postronnych organizator zastrzega sobie prawo do wezwania Policji.
1.6 Widzowie i kierowcy parkują samochody tylko na oznaczonych parkingach. Każdy z
uczestników zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. Zabrania się pod
rygorem usunięcia z imprezy naruszania nietykalności fizycznej innych uczestników imprezy
jak i osób postronnych, dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego jak również
środowiska naturalnego w miejscu trwania zawodów.
1.7 Zabrania się : zastawiania dróg ewakuacyjnych i dojazdowych, poruszania się po
miejscach do tego nieprzeznaczonych, a szczególnie po wydzielonym torze do wyścigów
(gdy zawodnik nie odbywa w tym momencie próby sportowej) niszczenia wyposażenia
lotniska, sprzętu, reklam, nawierzchni, wnoszenia na GP broni, wyrobów
pirotechnicznych, jakichkolwiek materiałów wybuchowych, napojów alkoholowych,
wszelkich środków odurzających itp.. Niestosowanie się do tych zakazów może
spowodować usunięcie takiego uczestnika z terenu GP bez zwrotu opłat za bilet lub start.
1.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie gdzie
odbywa się GP, wszyscy uczestnicy uczestniczą w GP dobrowolnie i na własną
odpowiedzialność.
1.9 Każdy uczestnik GP odpowiada karnie lub cywilnie za ewentualne szkody wyrządzone
innym uczestnikom(organizator, kierowca, widz)
1.10 Na całym terenie imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
(poza torem do wyścigów) Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz
bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów (tzw. palenie gumy, jazda poślizgami itp.).
1.11 Zakazuje się prowadzenia na terenie imprezy bez autoryzacji Organizatora
jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej .
1.12 Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób,
które sprawują nad nimi pieczę.
1.13 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia GP bez
wcześniejszego uprzedzenia wszelkie opłaty (wstęp, wpisowe) nie podlegają zwrotowi
1.14 Organizator zastrzega sobie prawo do :
– zmiany w harmonogramie przebiegu imprezy
-odmowy wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających
– osobom wnoszącym przedmioty które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników
1.15 Ewentualne zmiany w harmonogramie zawodów może wprowadzić tylko Organizator
1.16 Miejscem rozgrywania GP jest lotnisko Wilcze Laski k/Szczecinka , Lotnisko Olsztyn-
Dajtki ,Lotnisko kamieo Śląski,…

2.Kalendarz GP

2.1 GP POLSKI 1/4 MILI odbędzie się w 6 rundach w Polsce
2.2 Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia daty i miejsca, oraz ograniczenie
ilości klas w trakcie trwania GP.
2.3 Każda z imprez GP może zostać skrócona lub odwołana w trakcie jej trwania z powodu
działania siły wyższej (np. opadów deszczu, awarii sprzętu technicznego lub innych zdarzeń
uniemożliwiających jej przeprowadzenie) bez zwrotu kosztów poniesionych przez widzów
i zawodników.
2.4 Do klasyfikacji generalnej będą brane:
Najlepsze miejsca zawodnika z 5 rund GP POLSKI 1/4 mili. W przypadku równej liczby pkt. najlepsze ET w sezonie.

3. Trasa I opłaty startowe

3.1 GP zostanie rozegrane na dystansie 1/4 mili tj. 402,336 m.
3.2 Opłata dla zawodnika za start będzie ustalana przez Organizatora danej rundy GP.

4. Uczestnicy i pojazdy

4.1 Do udziału w GP dopuszczonych będzie do 120 samochodów oraz 30 motocykli wg
kolejności zgłoszeń i dokonanych wpłat.
4.2 Do udziału w GP będą dopuszczeni kierowcy, którzy wypełnią zgłoszenie, dokonają
wpłaty wpisowego ,posiadają ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii lub licencje
sportową i pojazd którym startują przejdzie pozytywnie badanie techniczne zgodności auta
z regulaminem GP Polski. Badanie przeprowadzone będzie bezpośredni przed każdym GP
w miejscu rozgrywania GP prze uprawnione osoby oddelegowane przez Organizatora pod
Kierownictwem Tomasza Jankowskiego
4.3 Poprzez fakt uczestnictwa w GP lub przez wykupienie biletu wstępu uczestnicy
potwierdzają znajomość i podporządkowanie się Regulaminowi, rezygnując z dochodzenia
jakichkolwiek roszczeń od organizatora na drodze sądowej.
4.4 Wpłata wpisowego dla kierowców musi nastąpić przelewem nie później niż na 3 dni
przed każdym GP czyli do każdego czwartku poprzedzającego niedzielne GP (ostatecznym
dokumentem jest wydruk kontrolny z konta Organizatora wykonany w sobotę
poprzedzającą niedzielne GP). Kierowcy zgadzają się na publikację swoich danych
osobowych w wynikach GP oraz na przetwarzanie tych danych na potrzeby Organizatora.
4.5 Organizator może przyznać na każdą z GP „Dzikie karty”, które umożliwią wpisanie na
listę startową w dniu GP kierowców, którzy nie wypełnili wcześniej formularza
zgłoszeniowego.
4.6 Pojazd (samochód lub motocykl), którego konstrukcja wskazuje, że może zagrażać
bezpieczeństwu uczestników lub kierowcy może być nie dopuszczony do startu w każdym
momencie trwania GP.

5.Podział na klasy:

Samochody

STREET:

FWD – pojazdy z napędem na oś przednią z doładowaniem lub bez doładowania
RWD – pojazdy z napędem no oś tylną z doładowaniem lub bez doładowania
AWD– pojazdy z napędem no dwie osie z doładowaniem lub bez doładowania

(Każdy rodzaj paliwa, dostępny na stacji paliw w UE)

PROFI:

FWD (NA) – pojazdy z napędem na oś przednią bez doładowania
FWD T – pojazdy z napędem na oś przednią z doładowaniem
RWD/AWD (NA) pojazdy z napędem na oś tylną i na obie osie bez
doładowania
RWD T – pojazdy z napędem na oś tylną z doładowaniem
AWD T – pojazdy z napędem na obie osie z doładowaniem
DIESEL – pojazdy z dowolnym napędem silnik o zapłonie samoczynnym

(Doładowanie – Turbo, Nitro, Kompresor, wtrysk metanolu lub dowolna kombinacja tych
systemów)
(NA – silnik wolnossący)

MOTOCYKLE:

STREET– do 750cm3
STREET PLUS – powyżej 750
DRAG– Modyfikowane (długi wahacz, doładowanie)

6.1.Warunki techniczne, bezpieczeństwa i startów w
samochodowych klasach STREET:

6.1 Obowiązkowe wyposażenie i inne:

6.1.1 Kompletne wnętrze wraz z tylną półką jeżeli auto posiada ją fabrycznie
6.1.2 Seryjne nadwozie, płyta podłogowa i szyby
6.1.3 Działające wszystkie światła
6.1.4 Minimalna średnica felgi to 13 cali, wyjątek stanowią auta seryjnie wyposażone w
mniejsze rozmiary felg. Samochód musi
posiadać sprawne hamulce na wszystkich kołach oraz sprawny układ kierowniczy.
6.1.5 Seryjny zbiornik paliwa lub atestowana butla LPG
6.1.6 Paliwo dostępne na stacji benzynowej w Unii Europejskiej, zgodne z normami Unii Europejskiej
6.1.7 Sygnał dźwiękowy
6.1.8 Ważny dowód rejestracyjny, przegląd techniczny i OC
6.1.9 Zachowany seryjny rodzaj napędu.
6.1.10 Zakaz startu jednym samochodem w klasie Street i Profi dla tego samego
Kierowcy .
6.1.11 Seryjne punkty mocowania zawieszenia
6.1.12 Działające wycieraczki z przodu
6.1.13 Jeżeli jakaś modyfikacja nie jest dozwolona to znaczy, że jest zabroniona
6.1.14 Samochód musi posiadać minimum 1 kg trwale zamocowanego środka gaśniczego
6.1.15 Gaśnica i działające pasy bezpieczeństwa`
6.1.16  Każdy kierowca w klasie Street ma obowiązek jazdy w kasku. Obowiązuje
zakaz startu z pasażerem (poza jazdami pokazowymi za zgodą organizatora).
6.1.17 Kompletny system audio
6.1.18 Silnik montowany seryjnie lub tego samego producenta z zachowaniem seryjnych podłużnic
6.1.19 Zakaz usunięcia szyber dachu jeżeli auto było w niego fabrycznie wyposażone
6.1.20 Kierowca może zgłosić na zawody tylko jedno auto oraz może być kierowcą tylko auta
zgłoszonego przez siebie .
6.1.21 Zakaz używania dragslicków, opony bieżnikowane tylko w dobrym stanie

 

6.2 Dozwolone modyfikacje:

6.2.1 Elektronika I mechanika silnika
6.2.2 Możliwość dodania doładowania.
6.2.3 Wymiana lub modyfikacja układu wydechowego lub dolotowego
6.2.4 Opony dopuszczone do ruchu w Unii Europejskiej poprzecznie lub skośnie
nacinane, nie mogą wystawać poza obrys samochodu.
6.2.5 Modyfikacja skrzyni biegów lub jej wymiana na dowolny rodzaj bez możliwości
cięcia płyty podłogowej, zakaz stosowania skrzyń kłowych i/lub
sekwencyjnych, chyba, że dany samochód był w nie wyposażony seryjnie
6.2.6 Układ paliwowy, zbiornik paliwa tylko w miejscu seryjnym. Możliwa zmiana
pompy paliwowej.
6.2.7 Zawieszenie i wzmocnione hamulce
6.2.8 Elementy poprawiające bezpieczeństwo kierowcy (pasy sportowe, pałąk, wzmocnione
hamulce).
6.2.9 Sportowa kierownica
6.2.10 Wymiana lub modyfikacja zderzaków przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa, możliwość poszerzenia nadkoli. dozwolony montaż spojlerów, zgodnie z przepisami ruchu drogowego
6.2.11 Wymiana lub modyfikacja sprzęgła
6.2.12 Nieseryjne mechanizmy różnicowe o zwiększonym tarciu wewnętrznym
6.2.13 Sportowe fotele przednie
6.2.14 Sportowe pasy bezpieczeństwa
6.2.15 Dozwolona wymiana maski i klapy tylnej, nie dotyczy klapy wyposażonej w szybę
6.2.16 Kierowca z czasem ET <10s.musi mieć zainstalowany stalowy pałąk z zastrzałem zamontowanym za kierowcą przytwierdzony do płyty podłogowej w minimum czterech punktach (minimum dwa punkty po lewej i prawej
stronie wewnątrz pojazdu w miejscu połączenia boków samochodu z płytą podłogową) i chroniący przed wgnieceniem się dachu,oraz założony kask

7.1 Przepisy ogólne w klasach PROFI:

7.1.1 Samochód poddany mechanicznym modyfikacjom silnika lub osprzętu, zmianom zewnętrznym lub wnętrza musi posiadać minimum 1 kg trwale zamocowanego środka gaśniczego.
7.1.2  Samochody z czasem ET <10s.muszą mieć zainstalowaną klatke bezieczeństwa lun stalowy pałąk z zastrzałem zamontowanym za kierowcą przytwierdzony do płyty podłogowej w minimum czterech punktach (minimum dwa punkty po lewej i prawej
stronie wewnątrz pojazdu w miejscu połączenia boków samochodu z płytą podłogową) i chroniący przed wgnieceniem się dachu,oraz kierowca musi mieć kombinezon oraz założony kask. Samochody z czasem ET poniżej 9 sekund muszą posiadać stalową klatkę bezpieczeństwa  wg. Zał. J regulaminu FIA.oraz kierowca musi mieć kombinezon oraz założony kask
7.1.3 Klatka bezpieczeństwa może być wykonana z innych materiałów, pod warunkiem
okazania dokumentów potwierdzających homologację tej klatki, wystawionych przez FIA lub
NHRA. Kierowca takiego samochodu powinien być ubrany w kombinezon używany w sportach
samochodowych.
7.1.4 Wymagania te muszą być spełnione licząc od imprezy następującej po imprezie, w której
samochód osiągnął czas ET mniejszy odpowiednio od 9 i 10 sekund. Kombinezon jest wymagany również w
przypadku zamontowania zbiornika paliwa w sposób inny niż seryjny lub akumulatora w kabinie
kierowcy za wyjątkiem sytuacji gdy akumulator jest umieszczony w szczelnej
obudowie i jest wraz z obudową trwale przytwierdzony do podłoża.
7.1.5 Wszelkie wymienione lub dodane części karoserii lub wyposażenia nie mogą posiadać
ostrych lub wystających elementów.
7.1.6 Samochody z czasem ET poniżej 9.0 sekundy muszą posiadać system gaśniczy, który można uruchomić z fotela kierowcy oraz klatkę bezpieczeństwa.
Wymagania te muszą być spełnione licząc od imprezy następującej po imprezie, w której
samochód osiągnął czas ET mniejszy od 9,0 sekundy.

7.2 Nadwozie i wyposażenie samochodu w klasach PROFI:

7.2.1 Budowa płyty podłogowej i działanie seryjnego nadwozia może podlegać zmianom.
Usunięte elementy płyty podłogowej mogą być zastąpione tytanem (minimum 1 mm) blachą
metalową (np. aluminiową), płytą z włókna węglowego lub kevlaru (minimum 1,5 mm) oraz
przymocowane trwale do pojazdu. Wymagana klatka bezpieczeństwa lub rollbar . Rama może
podlegać modyfikacjom pod warunkiem zamontowania klatki bezpieczeństwa. Jeżeli wymianie
podlega podłoga pod fotelem kierowcy ` to fotel musi być bezpiecznie przytwierdzony do
sztywnej konstrukcji pojazdu lub klatki bezpieczeństwa.
7.2.2 Wymiana lub dodanie nieseryjnych elementów jest dozwolone na wykonane z włókna
szklanego, włókna węglowego, kevlaru lub poliwęglanu. Powyższe elementy powinny mieć grubość minimum 2mm. Elementy te muszą być szczelnie i trwale przytwierdzone do pojazdu przy pomocy metalowych zapinek lub skręcone. Możliwa jest wymiana lub odchudzenie drzwi przednich od strony kierowcy pod warunkiem zainstalowania klatki bezpieczeństwa lub rollbaru z zastrzałem w świetle drzwi. Drzwi kierowcy muszą się otwierać I zamykać. Wymiana lub odchudzenie drzwi od strony pasażera wymaga również zastosowania klatki lub rollbaru.
7.2.3 Jednoczęściowa przednia lub tylna część karoserii (maska lub bagażnik połączone z błotnikami i zderzakiem) są dozwolone.
7.2.4 Można całkowicie usunąć przednią lub tylną cześć karoserii podczas przejazdu,
jeżeli nie sprowadzi to niebezpieczeństwa dla kierowcy lub osób trzecich.
7.2.5 Szyby nie muszą być szklane.
7.2.6 Szyby inne niż zamontowane seryjnie muszą być trwale i szczelnie
przymocowane do samochodu.
7.2.7 Minimalna grubość szyb innych niż seryjne to 2 mm. Zabronione jest używanie
taśm do ich mocowania.
7.2.8 Dokonywanie modyfikacji podłużnic, płyty podłogowej, nadwozia jest
dozwolone pod warunkiem zamontowania metalowej klatki bezpieczeństwa. Nadwozie I
płyta podłogowa muszą być trwale połączone.
7.2.9 Dopuszczalny jest całkowity brak jakichkolwiek świateł.
7.2.10 Fotel kierowcy jest wymagany. Nie jest wymagana deska rozdzielcza.
Możliwe jest dodanie elementów ułatwiających montaż wskaźników,
zegarów lub przełączników w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
kierowcy. Elementy wnętrza pojazdu muszą być pozbawione ostrych
krawędzi zagrażających bezpieczeństwu kierowcy.
7.2.11 Samochód musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla kierowcy.
7.2.12 Dozwolone jest używanie urządzeń umożliwiających pomiar czasu lub
telewizyjną rejestrację przejazdu podczas trwania imprezy. Wyniki tych
pomiarów lub rejestracji nie mogą stanowić podstawy do zgłaszania protestów.
7.2.13 W samochodzie nie mogą znajdować się żadne luźne przedmioty, które
mogłyby spowodować zagrożenie dla kierowcy.
7.2.14 Nieseryjny zbiornik paliwa może się znajdować w dowolnym miejscu, musi być na trwałe przytwierdzony, Zbiornik paliwa musi być wykonany z niepalnego materiału.
Przewody paliwowe muszą być metalowe lub w metalowym oplocie.
7.2.15 Butla podtlenku azotu musi być na stałe przytwierdzona do podłoża podczas
trwania imprezy.`
7.2.16 Nie jest wymagany mechanizm opuszczający i podnoszący szyby.
7.2.17 Spadochrony wspomagające hamowanie są dozwolone.
7.2.18 Tylne kółka zamontowane w celu poprawy przyczepności są dozwolone.
7.2.19 Dozwolony jest start pojazdem, którego karoseria jest wykonana w całości z konstrukcji
rurowej, a na nią może być nałożona makieta z karbonu, kevlaru, włókna szklanego lub podobnego laminatu (grubość min. 3 mm),

7.3 Zawieszenie, hamulce i opony samochodu w klasach PROFI:

7.3.1 Nie muszą być zachowane seryjne punkty mocowania zawieszenia.
7.3.2 Nieseryjne amortyzatory, sprężyny, wahacze oraz rozpórki są dopuszczalne.
7.3.3 Wysokość bieżnika opony musi wynosić minimum 2 mm z wyjątkiem pkt. 7.3.4.
7.3.4 Opony bez bieżnikowe (slick) mogą być używane w każdej klasie startowej.
7.3.5 Sprawny system hamulcowy na wszystkich kołach
w przypadku braku hamulca na którejś z osi obowiązkowo spadochron hamujący, sprawny układ kierowniczy
7.3.6 Zabronione jest używanie tzw. opon dojazdowych, motocyklowych i innych
opon stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników imprezy lub widzów.

7.4 Silnik i skrzynia biegów samochodu w klasach PROFI:

7.4.1 Wymiany silnika, zmiany sterowania elektroniką i inne podnoszące moc silnika
są dozwolone.
7.4.2 W przypadku, gdy w samochodzie znajdują się elementy któregokolwiek z
doładowań, to nie będą one liczone jako zastosowane, jeśli instalacja jako
całość nie funkcjonuje. Kompresor lub turbosprężarka nie mogą mieć
połączenia z układem dolotowym, systemy wtrysku podtlenku azotu muszą
być pozbawione butli – zbiornika gazu. Organizator zastrzega sobie prawo do
plombowania elementów nieczynnego doładowania. Kierowca jest
zobowiązany zgłosić posiadanie tego typu nieczynnego doładowania przed
wykonaniem pierwszego przejazdu na imprezie.
7.4.3 Mogą być przeprowadzane dowolne modyfikacje skrzyni biegów.
7.4.4 Zmiana umiejscowienia akumulatora i jego wielkości jest dozwolona.
Akumulator przeniesiony do kabiny nie może się znajdować bliżej niż 50 cm od
fotela kierowcy, musi być trwale przytwierdzony do podłogi w tylnej części
pojazdu i uziemiony.
7.4.5 Silnik wraz z osprzętem musi być oddzielony od kierowcy niepalną
przegrodą o grubości minimum 2 mm lub przegrodą seryjną.`

7.5 Układ wydechowy samochodu w klasach PROFI:

7.5.1 Wymagany jest układ wydechowy, którego koniec znajduje się w odległości
nie mniejszej niż 10 cm od kierowcy.
7.5.2 Wyprowadzenie spalin z zaworów upustowych samochodów doładowanych
nie stanowi końca układu wydechowego
7.5.3 Wymagane jest zachowanie odległości z pkt 7.5.1.
7.5.4 Końcowy element układu wydechowego musi znajdować się w odległości od
zera do stu cm od obrysu samochodu.

7.6 Inne przepisy w klasach PROFI:

7.6.1 Każdy kierowca w klasie Profi ma obowiązek jazdy w kasku. Obowiązuje
zakaz startu z pasażerem (poza jazdami pokazowymi za zgodą organizatora).
7.6.2 Można używać nitrometanu, metanolu, etanolu lub izopropanolu. Użycie tych
substancji musi być zgłoszone organizatorowi na piśmie przed rozpoczęciem
imprezy. Nie zgłoszenie w/w substancji może spowodować wykluczenie
kierowcy z imprezy i nałożenie innych kar regulaminowych. Bez zgłoszenia
można używać benzyny, oleju napędowego lub opałowego, LPG, CNG, prądu
lub wodoru.

8.1 Warunki techniczne, bezpieczeństwa i inne w klasach MOTOCYKLOWYCH:

8.1.1 Każdy kierowca musi posiadać zapięty kask integralny, kombinezon, rękawice i
buty motocyklowe.
8.1.2 Zabroniony jest start z pasażerem.
8.1.3 Motocykl musi posiadać ramę, hamulce oraz seryjny sposób przeniesienia
napędu. Dopuszczalny jest całkowity brak jakichkolwiek świateł.
8.1.4 Wymiana opon na opony typu slick jest dozwolona we wszystkich klasa Moto
8.1.6 Nie można stosować dodatkowych tylnych kółek z wyjątkiem klas Moto DRAG
8.1.7 Wymagane są sprawne hamulce na obu kołach: hamulec przedni – dwie tarcze
(za wyjątkiem motocykli seryjnie posiadających jedną tarczę), hamulec tylny –
minimum jedna tarcza lub bęben.
8.1.8 Przedłużenie wahacza, oraz dodanie doładowania jest dopuszczalne tylko w klasie MOTO DRAG

9. Przebieg GP

9.1 Celem kierowcy jest pokonanie w jak najkrótszym czasie odległości 1/4 mili tj.
402,336m wyznaczonej pomiędzy linią „Start” i linią „Meta” przez minimum jeden z pary startujących pojazdów.
9.2 Podczas pokonywania tego dystansu nie obowiązują żadne ograniczenia prędkości
9.3 Zawodnicy parkują pojazdy tylko na specjalnie do tego celu wydzielonym parkingu.
9.4 Na parkingu prowadzone są badania kontrolne oraz przydzielane numery startowe. Zawodnik ma obowiązek umieszczenia na tylnej szybie pojazdu kartki z numerem startowym (dostarczone przez organizatora).
9.5 Kierowca podczas jazdy musi posiadać zapięty kask (w klasach Moto i Profi oraz Street < 11 s). Pasy bezpieczeństwa muszą być zapięte w każdej klasie startowej.
9.6 Wszystkie szyby podczas jazdy muszą być zasunięte a anteny CB zdemontowane.
9.7 Kierowca może prowadzić tylko jeden pojazd w danej klasie.
9.8 .Każdy pojazd może startować tylko w jednej klasie.
9.9 Sygnał do startu dla obydwu pojazdów dają zmieniające się automatycznie światła.
Start kierowców następuje w momencie zapalenia się światła zielonego.
9.10 Zawody przeprowadzone są następująco:
– eliminacje, półfinały i finały. Ilość przejazdów w eliminacjach określa (i informuje o
tym zawodników) organizator bezpośrednio przed zawodami
– minimalna ilość przejazdów kwalifikacyjnych to 3 (z uwzględnieniem punkt 2.3)
9.11 Do półfinałów kwalifikuje się 4 najszybszych kierowców w danej klasie – decyduje czas ET (czas przejazdu).
9.12 Pary półfinałowe tworzą zawodnicy wg kryteriów – pierwsza para zawodnicy którzy uzyskali 2 i 3 czas w eliminacjach , druga para to zawodnicy którzy uzyskali 1 i 4 czas w eliminacjach. W półfinałach jest tylko jeden przejazd i o zwycięstwie i awansie do finału decyduje czas ET+RT. Zwycięzcy półfinałów kwalifikują się do finału.
W finałowym wyścigu (jeden wyścig) wygrywa zawodnik który uzyska lepszy czas ET+RT. Trzecie miejsce zdobywa zawodnik który w przegranym swoim półfinale uzyskał lepszy czas ET+RT. W przejazdach finałowych (półfinały i finał) w przypadku równych czasów uzyskanych przez zawodników wygrywa ten z lepszym czasem ET.
9.13 Kierowcy na starcie są ustawiani automatycznie przez system pomiarowy lub przez
obsługę zawodów.Zawodnik startuje po zapaleniu zielonego światła. Start zanim zapali się
zielone światło jest traktowany jako „falstart” i ten przejazd nie jest zaliczony („falstart” nie upoważnia do powtórzenia biegu).
9.14 W półfinale i finale każdy „falstart” powoduje przegraną kierowcy w tym biegu za
wyjątkiem sytuacji gdy w którymkolwiek z tych przejazdów falstartu dokonają obaj kierowcy. W
takim przypadku przejazd będzie powtórzony.
9.15 Wyniki uzyskane przez kierowców są mierzone za pomocą specjalnych urządzeń
pomiarowych i na bieżąco wyświetlane na tablicy wyników. W razie awarii jednego z torów
impreza może być przeprowadzona na drugim sprawnym torze. W razie całkowitej awarii sprzętu pomiarowego organizator może podjąć decyzję o innym sposobie określenia zwycięzcy w danym przejeździe.
9.16 W finałach kierowca ma 2 minuty na stawienie się na linii startu od momentu wywołania,
po tym czasie ogłasza się jego przegraną a zwycięzcą (bez konieczności wykonania przejazdu) zostaje kierowca gotowy do startu. W przypadku awarii dwóch pojazdów z pary , które uniemożliwiają dojechanie na pole startowe, o miejscu decyduje
lepszy czas ET plus RT uzyskany w eliminacjach.
9.17 Półfinały i finały odbędą się przy minimum 4 pojazdach w klasie
9.18 Kierowca ma obowiązek osobistego z głoszenia się po odbiór nagród – nieodebranie nagrody w dniu zawodów jest traktowane jako rezygnacja zawodnika z tej nagrody.
9.19 Schładzanie intercoolera (chłodnicy powietrza) jest zabronione na polu startowym,
jeżeli powoduje zamoczenie lub zanieczyszczenie tego pola.
9.20 Zabrania się wykonywania jakichkolwiek modyfikacji pojazdów w trakcie trwania
zawodów(dopuszczone są wyłącznie naprawy uszkodzonych elementów pojazdu). Wyjątek
stanowi poprawa elektroniki silnika i procedur startowych.
9.21 Zabronione jest przekraczanie linii pomiędzy torami (ze względu na kabel pomiarowy
oraz bezpieczeństwo startujących). Zakazana jest jazda w poprzek toru lub w kierunku
przeciwnym do kierunku jazdy.
9.22 Powrót odbywa się wyłącznie torem wyznaczonym przez Organizatora z prędkością
maksymalną 20 km/h.
9.23 Rozgrzewanie opon jest możliwe na rolkach na parkingu oraz w miejscu wyznaczonym
przez Organizatora.
9.24  Zawodnicy nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Dopuszczalna zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosić 0,0mg/L.
Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia trzeźwości kierowcy (alko tester lub tester śliny pod kątem narkotyków), wykluczenia zawodnika i nałożenia na niego
kary finansowej w wysokości 500 zł w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości. Odmowa poddania się badaniu skutkuje niedopuszczeniem do startu w GP.
9.25 Zawodnik ma obowiązek stawienia się na odprawie zawodników, która odbywa się w dniu
zawodów pod kar ograniczenia liczby przejazdów eliminacyjnych
9.26 Bezpośrednio przed startem (w strefie startowej) może przebywać wyłącznie zawodnik i
mechanik który po oczyszczeniu opon zawodnika musi oddalić się z pola startowego przed
włączeniem procedury startowej.
9.27 Jeżeli Organizator stwierdzi w startującym samochodzie jakiekolwiek przecieki
płynów eksploatacyjnych (paliwo, olej, płyn hamulcowy itp.) to samochód ten nie będzie
dopuszczony do startu.
9.28 Jeżeli w czasie trwania zawodów pojawią się opady deszczu to zawody będą
natychmiast przerwane.

Organizator określi czas trwania przerwy w rozgrywaniu zawodów i powiadomi o tym
zawodników. Jeżeli z uwagi na mokry tor zawody nie będą mogły być kontynuowane to do
klasyfikacji będą zaliczane czasy (i miejsca) uzyskane do momentu przerwania zawodów.

Organizator może zdecydować o wyścigach King of Race (8 najszybszych bez podziału na STREET / PROFI) System pucharowy.

10. Kary

10.1 W przypadku naruszania zasad niniejszego Regulaminu, niebezpieczne zachowanie, łamania zasad obowiązujących na imprezie, działania wbrew poleceniom organizatora będą nakładane przez Organizatora następujące kary regulaminowe:
10.1.1 Upomnienie
10.1.2 Kara finansowa
-osoba, która przejechała między pasami startowymi karana jest opłatą w wysokości 100 zł
-jeżeli działanie to spowodowało uszkodzenie kabla aparatury do pomiaru czasu organizator
nakłada karę 1000 zł.
10.1.3 Niedopuszczenie do startu
10.1.4 Wykluczenie z imprezy
10.1.5 Usunięcie z terenu imprezy, w tym za niesportowe lub niebezpieczne zachowanie oraz
za zakłócanie przebiegu imprezy
10.1.6 Wykluczenie z imprezy wraz z odebraniem punktów i zdobytych nagród.
10.1.7 .Nie zapłacenie kary w ciągu 15 minut od jej nałożenia powoduje niedopuszczenie do
dalszej części GP i będzie egzekwowane na drodze prawnej.
10.1.8 Kary nie zwalniają z obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody. SCS może skorzystać z zapisów zawartych w przepisach prawa cywilnego lub karnego.

11. Protesty i informacje.

11.1 Kierowca ma prawo do oprotestowania wyniku osiągniętego przez innego kierowcę w tej
samej klasie, jeżeli uważa, że został on osiągnięty niezgodnie z regulaminem.
11.2 Protest powinien być skierowany do Organizatora i złożony na piśmie wraz z kaucją 500 zł najpóźniej wciągu 10 minut od momentu ogłoszenia wyników. Protest można też złożyć w trakcie trwania przejazdów danej klasy lub przed rozpoczęciem przejazdów.
11.3 Kaucja podlega zwrotowi jeżeli protest był uzasadniony. Gdy złożony protest jest
pozbawiony podstaw to orzeczony jest przepadek kaucji na rzecz Organizatora
11.4 W innych ewentualnych sporach dotyczących pojazdów decyduje przedstawiciel
Organizatora Tomasz Jankowski jego decyzje są ostateczne.
11.5 Informacje dla zawodników i widzów są dostępne wyłącznie w biurze zawodów. Tam
powinny być kierowane ewentualne pisemne uwagi dotyczące imprezy.

12. Punktacja cyklu GP

12.1 Kierowcy, którzy zajęli w klasie miejsca I-VIII otrzymują następującą ilość punktów:
12.2 I miejsce: 20 punktów, II miejsce: 15 punktów, III miejsce: 11 punktów, IV miejsce: 8 punktów, V miejsce: 6 punktów, VI miejsce: 5 punktów, VII miejsce: 4 punkty, VIII miejsce: 3 punkty.
12.3 Zdobywcy miejsc I-III otrzymują puchary.
12.4 Punkty za miejsca I-IV są przydzielane na podstawie wyników z finałów natomiast
punkty za miejsca V-VIII na podstawie czasów ET uzyskanych w eliminacjach.
12.4 Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora awarii technicznej sprzętu pomiarowego
półfinały i finały nie mogłyby się odbyć to o klasyfikacji końcowej decydują czasy ET osiągnięte w eliminacjach.

13 .Klasyfikacja końcowa GP

13.1 Kierowca jest klasyfikowany w punktacji GP jeżeli ukończył przynajmniej 4 imprezy w klasie.
13.2 Do klasyfikacji w cyklu GP będzie brane 5 najlepszych miejsc zawodnika
13.3 Kierowca zdobywa punkty, jeżeli wykona przynajmniej jeden prawidłowy przejazd i znajdzie się na miejscu od I do VIII. Falstarty oraz wykluczenia nie są zaliczane jako prawidłowe przejazdy.
13.3 Zwycięzca klasyfikacji końcowej GP w klasie startowej zostanie kierowca, który
uzyska największą ilość punktów.
13.4 W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji końcowej o lepszym miejscu
będzie decydować w pierwszej kolejności większa ilość pierwszych miejsc. Jeżeli w ten sposób nie uda się wyłonić zwycięzcy pod uwagę będzie brana ilość drugich miejsc na poszczególnych imprezach, a następnie trzecich. W przypadku dalszej równości
tytuł zdobędzie kierowca, który uzyskał lepszy czas ET+RT w całym cyklu GP.
13.5 Zwycięzcy poszczególnych klas całego cyklu GP otrzymują puchary oraz nagrody
rzeczowe i finansowe . Miejsca 2 i 3 puchary oraz nagrody rzeczowe/lub finansowe.

14.Przepisy końcowe

14.1 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub zagubione,
które zostaną zniszczone lub zajęte przez osoby trzecie. Organizator nie przyjmuje na
siebie odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane przez uczestników (widzów,
kierowców, obsługi) w stosunku do osób i ich mienia podczas trwania imprezy.
Organizator ma prawo żądania naprawienia szkody na mieniu własnym lub wynajmowanym od
osoby, która jej dokonała.
14.2 Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu zastrzega sobie Organizator
14.3 Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przejazdów pokazowych,
które nie będą wliczane do punktacji.
14.4 Szczegółowy harmonogram minutowy imprezy zostaje ogłoszony na stronach internetowych Organizatorów na Facebooku nie później jak na 3 dni przed planowanym terminem GP.
14.5 Po przekroczeniu bramy wjazdowej uczestnik jest zobowiązany do podporządkowania się
przepisom właściwych regulaminów znajdujących się na stronie internetowej Organizatora,
poleceniom i instrukcjom wydawanym przez Organizatora, służby porządkowe, ochronę oraz
osoby upoważnione przez Organizatora. Kierowca jest zobowiązany do nie spożywania
alkoholu i innych zakazanych przez prawo środków przed i w trakcie trwania imprezy.
14.6 Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz ograniczenia
prędkości do 20 km/h na terenie GP(z wyjątkiem startu w imprezie). Organizator zastrzega
sobie prawo do usuwania z terenu imprezy osób stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa uczestników (widzów, obsługi i zawodników).
14.7 Widzowie są zobowiązani do pozostawienia samochodów i motocykli na parkingu i
poruszaniu się pieszo w miejscach przeznaczonych dla publiczności. Nie wolno im wchodzić ani też wjeżdżać na trasę przeznaczoną dla startujących kierowców.
14.8 Kierowcy poruszający się pojazdami poza prostą startową są zobowiązani do
zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
14.9 Kierowcy startują w GP na własną odpowiedzialność ze świadomością istnienia ryzyka
utraty zdrowia lub życia. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez kierowców
wobec osób jak również nie bierze na siebie odpowiedzialności za konsekwencje wypadków dla samych kierowców lub mieni.

15. Kalendarz Imprez GP Polski 2015: 

3.05.2015 SCS Club Szczecinek Wilcze Laski OTWARCIE SEZONU!!!
7.06.2015 Moto Piknik Olsztyn
20.06.2015 Amazing Race Moto Park Ułęż
12.07.2015 SCS Club Szczecinek Piła
13.09.2015 SCS Szczecinek Wilcze Laski
20.09.2015 Moto Piknik Olsztyn WIELKI FINAŁ!!!